BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU/XLPE/PVC ( CV 3+1)

bảnggiácápđiệnhạthếcu/xlpe/pvc(cv3+1)